Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
HU | BG

A bolgár nyelvű érettségi vizsgával kapcsolatos tudnivalók

Vizsgaidőszakok és jelentkezési határidők

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § 6) bekezdés b) és c) pontja alapján érettségi vizsgát bolgár nyelvből május-júniusi vizsgaidőszakban lehet tenni.

Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történik, amelyet az érettségi jelentkezést fogadó intézménybe (tehát abba az iskolába, ahol a tanuló a nappali tanulmányait folytatja, vagyis a „saját” középiskolájukba) kell benyújtani.

Felhívjuk figyelmüket, hogy iskolánk (Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola) a kiegészítő jellegéből fakadóan NEM FOGADHAT érettségi jelentkezést.

A jelentkezési határidő a május-júniusi vizsgaidőszak esetén február 15.

Vizsgaszintek, nyelvvizsga ekvivalencia:

Bolgár nyelvből közép szintű vagy emelt szintű érettségi vizsgát lehet tenni.

A vizsgázó érettségi bizonyítványa, tanúsítványa, ha bolgár nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tett, és sikeresen teljesítette az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgáit, azoknak minden vizsgarészét

 1. ha legalább 60%-ot ért el, középfokú (B2) komplex típusú,
 2. 40-59% elérése esetén alapfokú (B1) komplex típusú,

államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.

 

Az érettségi jelentkezés kapcsolata a felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezéssel
Fontos, hogy a felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezés határideje február 15-e, és az a felvi.hu honlapon, az e-felvételi használatával történik. Az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételi eljárásba külön-külön kell jelentkezést benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki” vagy „helyettesíti” egymást.

A nappali tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók jelentkezése érettségi vizsgára

Érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a május-júniusi vizsgaidőszakban csak a „saját” középiskolájukban jelentkezhetnek. Minden további információt és segítséget a vizsgázónak a „saját” középiskolája fog megadni. A május-júniusi vizsgaidőszakban február 15., az érettségi jelentkezési határidő.

Érettségi vizsgára jelentkezni a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése után abban a középiskolában lehet, amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonya fennáll, illetve, ha a középiskola nem szervez érettségi vizsgát, a kijelölt középiskolában vagy a kormányhivatalnál.

Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája.

Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni. A fizetendő vizsgadíj összege:

– Ha a jelentkező vizsgajelentkezését egy kormányhivatalba nyújtja be, a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2017-ben 19.000,- Ft).

– Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2017-ben 32.000,- Ft). A fenti összegek vizsgatárgyanként értendőek. A vizsgadíj befizetését igazoló dokumentumot a jelentkezési lap mellékleteként kell benyújtani. Ha jelentkező a középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga fent meghatározott vizsgadíját – a középiskola által meghatározott módon – a középiskolának kell befizetni. Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját minden esetben az Oktatási Hivatalnak kell befizetni. Ha az Oktatási Hivatalnak kell befizetni a vizsgadíjat, a vizsgadíj befizetése történhet csekken vagy átutalással. Csekket a jelentkező az adott kormányhivatalban kaphat, az átutalás esetében az Oktatási Hivatal honlapján található jelentkezési lap kitöltési útmutatójában találja meg a számlaszámot.

Ha a vizsgázó bármelyik középiskolában emelt szintű érettségi vizsgára jelentkezik, az érettségi vizsgát a területileg illetékes kormányhivatal szervezi, így a kormányhivatal jelöli ki az írásbeli és a szóbeli vizsgák helyszínét, a kormányhivatal kéri fel a felügyelő tanárokat, az írásbeli dolgozatokat javító pedagógust és a szóbeli vizsgára a kérdező tanárokat. A vizsgahelyszínek többnyire természetesen középiskolák, de a középiskolák csak a helyszínt biztosítják, ezen kívül semmilyen szerepet nem játszanak a vizsgázó érettségi vizsgájában. Az érettségi vizsga helyszínéről és pontos időpontjáról is a kormányhivatal értesíti a vizsgázókat.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érettségi vizsgatárgyak többségének vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 2017. január 1- jével módosult. A 40/2002. OM rendelet módosított szövege az Oktatási Hivatal honlapján a Köznevelés\Érettség\Jogszabályok, közlemények oldalról érhető el.

Az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni. Pótló érettségi vizsga esetén az előzőleg sikeresen teljesített vizsgarészeket – amíg a vizsgakövetelmények az adott vizsgatárgyban nem változnak – nem kell megismételni. Amennyiben tehát a vizsgázó pótló vizsga letételére jogosult, úgy a törzslapkivonat alapján a jelentkezés vizsgaidőszakában kell vizsgatárgyanként megvizsgálni, hogy a vizsgázó mely vizsgatárgyakból jogosult a sikeresen teljesített vizsgarészen (pl.: írásbeli, szóbeli, gyakorlati) elért eredmény megtartására, és mely vizsgatárgyakból nem. Az érettségi jelentkezés benyújtását követően a jelentkezéssel kapcsolatos összes kérdésre a vizsgázó jelentkezését fogadó intézmény tud válaszolni.

Tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázó jelentkezése előrehozott érettségi vizsgára bolgár nyelvből

Előrehozott érettségi vizsgát a tanuló a jogviszonyának fennállása alatt, a helyi tantervünkben az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelmények teljesítését (tehát írásbeli és szóbeli osztályozó vizsga letételét) követően a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában  tehet.

Előrehozott érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a május-júniusi vizsgaidőszakban csak a „saját” középiskolájukban jelentkezhetnek. Minden további információt és segítséget a vizsgázónak a „saját” középiskolája fog megadni.

Előrehozott érettségi vizsgára közép- és emelt szinten is lehet jelentkezni. Ha a vizsgázó sikeres (tehát legalább elégséges) előrehozott érettségi vizsgát tett középszinten bolgár nyelvből, akkor az október-novemberi vizsgaidőszakban arra van lehetősége, hogy szintemelő érettségi vizsgát tegyen.

Sikeresen teljesített előrehozott középszintű vagy emelt szintű érettségi vizsga ugyanazon a szinten történő megismétlésére az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt nincs lehetőség.

sikertelen előrehozott érettségi vizsgát vagy a sikertelen a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően tett szintemelő érettségi vizsgát követően az adott vizsgatárgyból javító és pótló vizsgára legkorábban a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakára vonatkozóan lehet jelentkezni. A rendes érettségi vizsgára történő jelentkezéskor a vizsgázó döntése alapján jelentkezhet javító- és pótló vizsgára is az elégtelen eredménnyel rendelkező vizsgatárgyakból, de arra is lehetősége van, hogy másik vizsgatárgyat válasszon. A jelentkező a vizsga szintjét a pótló- és javítóvizsgára történő jelentkezéskor megváltoztathatja. Ha a vizsgázó bármelyik középiskolában emelt szintű érettségi vizsgára jelentkezik, az érettségi vizsgát a területileg illetékes kormányhivatal szervezi, így a kormányhivatal jelöli ki az írásbeli és a szóbeli vizsgák helyszínét, a kormányhivatal kéri fel a felügyelő tanárokat, az írásbeli dolgozatokat javító pedagógust és a szóbeli vizsgára a kérdező tanárokat.

Érettségi vizsgajelentkezés menete érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázók esetében

Ha a vizsgázó rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, Magyarországon bármelyik vizsgatárgyból bármelyik vizsgaidőszakban tehet érettségi vizsgát, függetlenül attól, hogy a középiskolában tanulta-e az adott vizsgatárgyat, az adott vizsgatárgyból van-e érettségi eredménye, illetve milyen szintű érettségi eredménye van. Az “új” érettségi vizsgák száma nincs korlátozva, életkorhoz sincs kötve, és a vizsgázó egy adott vizsgatárgyból annyiszor tehet érettségi vizsgát, ahányszor azt szeretné. Egy vizsgaidőszakban egy vagy akár több vizsgatárgyból is lehet „újra” érettségi vizsgát tenni. Az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázó (a továbbiakban: vizsgázó) a május-júniusi vizsgaidőszakban február 15-éig, az október-novemberi vizsgaidőszakban szeptember 5-éigszemélyesen vagy postai úton jelentkezhet érettségi vizsgára a területileg illetékes fővárosi, megyei kormányhivatalokban.

Arra is van lehetőség, hogy a vizsgázó személyesen egy vizsgát szervező középiskolában nyújtsa be a jelentkezését, de a középiskolák nem kötelesek fogadni a velük tanulói jogviszonyban nem álló jelentkezőket. Az október-novemberi vizsgaidőszakban nem minden középiskola, csak a kijelölt középiskolák szerveznek érettségi vizsgákat. Az adott október-novemberi vizsgaidőszakban vizsgát szervező intézmények listája augusztus közepétől megtalálható az Oktatási Hivatal (www.oktatas.hu) honlapján. Az Oktatási Hivatal nem fogad érettségi jelentkezéseket.

Ha a vizsgázó kormányhivatalban nyújtja be a jelentkezését, a postai út esetében a jelentkezési lap – a május-júniusi vizsgaidőszakra történő jelentkezés esetén várhatóan január második felétől, az október-novemberi vizsgaidőszak esetén várhatóan augusztus második felétől ‒ letölthető a www.oktatas.hu honlapról (közvetlenül a főoldalról), ezt kell a kitöltés után a szükséges mellékletekkel együtt postán megküldeni a kormányhivatalnak. (A mellékletek listája a kitöltési útmutatóban szerepel.) Ha a vizsgázó személyesen jelentkezik egy kormányhivatalban az érettségi vizsgára, a kormányhivatalban fog jelentkezési lapot kapni. Ha egy középiskola fogadja a vizsgázó jelentkezését, a jelentkezési lapot ennek a középiskolának kell biztosítania, és ott is kell azt leadni. A vizsgázó a kormányhivatalt ‒ a lakóhelyétől függetlenül ‒ saját maga választhatja ki. A kormányhivatalok listája és elérhetősége megtalálható a www.oktatas.hu/Köznevelés/Kormányhivatalok/Kormányhivatalok elérhetőségei oldalon.

Ha a vizsgázó egy kormányhivatalban jelentkezik (közép- vagy emelt szinten) érettségi vizsgára, vagy bármelyik középiskolában emelt szintű érettségi vizsgára, az érettségi vizsgát a kormányhivatal szervezi, így a kormányhivatal jelöli ki az írásbeli és a szóbeli vizsgák helyszínét, a kormányhivatal kéri fel a felügyelő tanárokat, az írásbeli dolgozatokat javító pedagógust és a szóbeli vizsgára a kérdező tanárokat. A vizsgahelyszínek többnyire természetesen középiskolák, de a középiskolák csak a helyszínt biztosítják, ezen kívül semmilyen szerepet nem játszanak a vizsgázó érettségi vizsgájában. (Az érettségi vizsga helyszínéről és pontos időpontjáról is a kormányhivatal értesíti a vizsgázókat.)

Fontos, hogy a felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezés határideje február 15-e, és a felvi.hu honlapon, az „e-jelentkezés” funkció használatával történik. Tehát abban az esetben, ha a vizsgázó egy adott vizsgatárgyból szeretne érettségi vizsgát tenni, az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételi eljárásra is külön jelentkeznie kell, vagyis a két jelentkezés nem “váltja ki” vagy “helyettesíti” egymást. Fontos a jelentkezési határidők betartása, a határidőn túl benyújtott vizsgajelentkezéseket nem lehet elfogadni.

 

(forrás: www.oktatas.hu)


 

УЧЕНИЦИ ОТ БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ ЗА РОДЕН ЕЗИК, КОИТО СА ПОЛОЖИЛИ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

A BOLGÁR NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI ISKOLA TANULÓI, AKIK ÉRETTSÉGI VIZSGÁT TETTEK BOLGÁR NYELVBŐL

2007

Висша степен / Emelt szintű

 1. Анна Балин / Bálint Anna
 2. Константин Кънев / Kanev Konsztantin

2008

Висша степен / Emelt szintű

 1. Виктор Кънев / Kanev Viktor
 2. Атила Попгеоргиев / Popgeorgijev Attila
 3. Силвестър сабо / Szabó Szilveszter

2009

Висша степен / Emelt szintű

 1. Естер Стойчева / Sztojcseva Eszter
 2. Неда трифонова / Trifonova Neda
 3. Марина Тютюнкова / Tyutyunkov Marina
 4. Виктор Сабо / Szabó Viktor

2010

Висша степен / Emelt szintű

 1. Виктория Танев / Tanev Viktória
 2. Николета Владов / Vladov Nikoletta
 3. Ема Захариева / Zaharieva Emma
 4. Симона Захариева / Zaharieva Szimona
 5. Виолет Доци / Dóczi Violett
 6. Ласло Шефер / Scheffer László – Изпит основна степен

2011

Средна степен/ Középszintű

 1. Милан Мицов / Miczov Milán
 2. Натали Дренчева / Drentcheva Natali

2013

Средна степен / Középszintű

 1. Ласло Иванчик / Iváncsik László
 2. Никола Иванчик / Ivancsik Nikola
 3. Даниел Тихов / Tihov Daniel

Висша степен / Emelt szintű

 1. Золтан Юричкаи / Juricskay Zoltán

2014

Средна степен / Középszintű

 1. Ищван Над / Nagy István

2015

Средна степен / Középszintű

 1. Марк Кушев / Kusev Mark

Висша степен/ Emelt szintű

 1. Цецилия Дачев / Dacsev Cecilia

2017

 1. Доминика Тихова / Tihova Dominika – ECL средна степен / ECL Középszintű

2018

Висша степен / Emelt szintű

 1. Доминика Тихова / Tihova Dominika
 2. Лаура Велчев / Velcsev Laura
 3. Даниел Фьолди / Földi Dániel
 4. Деница Михаела Которова / Kotorova Denica Mihaela
 5. Клеопатра Недялкова / Nedyalkova Kleopatra

2019

Висша степен / Emelt szintű

 1. Милан Барки / Barki Milán
 2. Ана Кристина Дончева / Doncseva Anna Krisztina
 3. Наталия Елизабет Николова / Nikolova Natália Elizabeth
 4. Теодор Николов Никколаев / Nikolov Teodor Nikolaev
 5. Георги Ясенов Паспалов / Paspalev Georgi Jassenov
 6. Рая Ивова Спасова / Spasova Raya Ivova

2020

Висша степен / Emelt szintű

 1. Александра Сираков / Szirakov Alexandra
 2. Никола Дончев / Doncsev Nikola
 3. Вилмош Иван Цанков / Cankov Iván Vilmos

2021

Средна степен / Középszint

 1. Петър Варади / Váradi Péter

Висша степен / Emelt szintű

 1. Мехмед Алтай Абдурахимов / Mehmed Altay Abdurahimov
 2. Гергей Денеш / Dénes Gergely

2022

Средна степен / Középszint

 1. Бендегуз Апостолос Агарди / Agárdi Bendegúz Aposztolosz

Висша степен / Emelt szintű

 1. Петър Чавдаров Костадинов / Kosztadinov Péter Csavdarov
 2. Майа Хуперт-Антонов / Huppert-Antonov Maia

2023

Висша степен / Emelt szintű 

 1. Лена Барта / Barta Léna

 2. Гитта Барта / Barta Gitta

 3. Мартина Куруц / Kurucz Martina 

 4. Марко Недялков / Nedyalkov Marko